End User License Agreement (EULA) - PokPong Mobile Security

ข้อกำหนดในการให้บริการ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ วันที่  1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 (“TOS” หรือข้อตกลง”) เป็นข้อตกลงทางกฎหมายที่มีผลผูกพันระหว่างปกป้องแอพพลิเคชั่น (“PP” หรือปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ หรือ เรา”) กับคุณ โดยยอมรับข้อตกลงนี้หรือใช้หรือเข้าถึงบริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ คุณยอมรับว่าคุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ ตกลงและยอมรับที่จะมีผลผูกพันตามข้อกำหนดทั้งหมดที่อนุญาตให้เข้าถึงหรือใช้บริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ สำหรับผู้ที่ได้รับอนุญาตหรือใช้บริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ จากภายในสหรัฐอเมริกา ข้อตกลงนี้ รวมถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันและการสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมในการเรียกร้องการดำเนินการแบบกลุ่มของคุณ โปรดอ่านข้อกำหนดเหล่านี้อย่างละเอียด เนื่องจากข้อกำหนดเหล่านี้มีผลต่อสิทธิทางกฎหมายของคุณ ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

ยินดีต้อนรับสู่ปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ ปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในสินค้าและบริการของเรา โดยข้อตกลงนี้ (ซึ่งรวมถึงนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้และแนวทางที่เกี่ยวข้อง ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) ควบคุมการใช้งานหรือการเข้าถึงบริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ ของคุณ โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขต่อไปนี้อย่างรอบคอบ คุณควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวบรวมและการใช้ข้อมูลผู้ใช้ของเรา ซึ่งคุณให้เราโดยตรงและข้อมูลที่รวบรวมจากการใช้บริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ ของคุณ ปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ คือ สินค้า ผลิตภัณฑ์ แอพพลิเคชั่น ซอฟต์แวร์ ส่วนเสริม ส่วนขยาย เว็บไซต์ บริการออนไลน์ คุณสมบัติ ฟังก์ชันการทำงาน เนื้อหาหรือบริการที่เป็นเจ้าของ ควบคุมหรือจัดการโดยปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ รวมถึงแอพพลิเคชั่นมือถือของเรา (เช่น แอพพลิเคชั่นปกป้อง) บริการป้องกันข้อมูลส่วนตัว เอกสาร บริการสนับสนุนและการสมัครสมาชิกแบบชำระเงินซึ่งอาจต้องสมัครสมาชิก ทั้งนี้บริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ อาจจัดจำหน่ายให้คุณโดยตรงผ่านทางปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ หรือตัวแทนพันธมิตรของผู้ให้บริการมือถือที่ได้รับอนุญาตจากเรา จำหน่ายผ่าน App Store และ Google Play Store ตัวแทนจำหน่าย ผู้จัดจำหน่ายหรือพันธมิตรช่องทางอื่น ๆ (แต่ละรายคือตัวแทนจำหน่าย”) ไม่ว่าในกรณีใดข้อตกลงนี้จะควบคุมการใช้งานหรือการเข้าถึงบริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ ของคุณ การอ้างอิงทั้งหมดในข้อตกลงนี้ถึงคุณหรือของคุณตามที่เกี่ยวข้อง หมายถึงบริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ และทายาทผู้สืบทอดและผู้ได้รับมอบหมายของคุณแต่ละคน 

 1. บัญชีของคุณคุณอาจต้องสร้างบัญชีของคุณสำหรับปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ (“บัญชี”) เพื่อสั่งซื้อหรือใช้บริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ (หรือคุณลักษณะบางอย่าง) คุณยอมรับและเข้าใจว่า เราอาจส่งข่าวสาร อีเมล ใบแจ้งยอด ประกาศและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีถึงคุณ โดยใช้ข้อมูลในบัญชีของคุณและคุณยินยอมให้เราดำเนินการที่กล่าวในที่นี้ คุณรับรองและรับประกันว่า ข้อมูลบัญชีของคุณถูกต้อง ครบถ้วน และคุณยินยอมที่จะรักษาข้อมูลบัญชีของคุณ (รวมถึงข้อมูลการชำระเงินต่าง ๆ ) ให้เป็นข้อมูลปัจจุบันที่ถูกต้องและครบถ้วน คุณต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบัญชีของคุณ รวมถึงการรักษาข้อมูลการเข้าถึงต่าง ๆ  (เช่น ไอดีผู้ใช้ รหัสผ่านและข้อมูลรับรองการเข้าถึงอื่น ๆ ) ให้ปลอดภัย คุณต้องไม่เปิดเผยข้อมูลรับรองการเข้าถึงของคุณกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่มีการละเมิดความปลอดภัยในการเข้าถึงปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ คุณต้องแจ้งเราโดยทันทีและเปลี่ยนข้อมูลการเข้าถึงของคุณทันที

คุณต้องรับผิดชอบสำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในหรือผ่านบัญชีของ คุณรวมถึงการซื้อต่าง ๆ แต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หน่วยงานปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) จะไม่รับผิดชอบต่อกิจกรรมความเสียหายความรับผิดหรือความสูญเสียใด ที่เกิดขึ้นจากหรือเป็นผลมาจากการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือจากความผิดพลาดในการรักษาข้อมูลบัญชีของคุณและการเข้าถึงข้อมูลให้ปลอดภัย ถูกต้องและครบถ้วน 

2.1. สิทธิการใช้งานของคุณ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ ปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ มอบสิทธิ์ส่วนบุคคลที่ไม่สามารถถ่ายโอนสิทธิได้ ไม่ผูกขาด ไม่สามารถให้สิทธิช่วงต่อได้ เพิกถอนใบอนุญาต ในการใช้บริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ ที่ปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ ให้คุณสามารถเข้าถึงได้ (ไม่ว่าจะโดยปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ หรือตัวแทนจำหน่าย) เราให้คุณใช้ปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น และไม่ใช้เป็นการพาณิชย์ และให้เป็นไปตามข้อตกลงนี้และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เอกสารและข้อจำกัดในการใช้งาน (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) คุณสามารถใช้ปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ ได้เฉพาะในอุปกรณ์มือถือที่คุณเป็นเจ้าของและควบคุมตามกฎหมายเท่านั้นและคุณเข้าใจและยอมรับว่า ปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ อาจกำหนดข้อจำกัดในการใช้งานของคุณ ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง 

2.2. การสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน ปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ อาจให้บริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ บางอย่าง (เช่น แอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือของเราหรือคุณสมบัติที่ต้องชำระเงิน) แก่คุณโดยมีค่าธรรมเนียม (เช่น บริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ เป็น “การสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน”) การสมัครสมาชิกแบบชำระเงินสามารถสมัครแบบรายเดือน รายปีหรืออื่น ๆ และเงื่อนไขการสมัครอื่น ๆ ที่ระบุเมื่อคุณทำการสั่งซื้อสินค้าและบริการของเรา (“เงื่อนไขการสมัครสมาชิก”) ในส่วนที่เกี่ยวกับการสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน สิทธิ์ที่มอบให้กับคุณข้างต้น (1) อยู่ภายใต้การได้รับการชำระเงินค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง (โดยตรงจากคุณหรือจากตัวแทนจำหน่ายที่คุณซื้อสินค้า) และ (2) สิ้นสุดเมื่อระยะการสมัครสมาชิกของคุณถูกยกเลิกหรือยุติ 

2.3. เอกสารและการสนับสนุน เราอาจให้คุณสามารถเข้าถึงคำถามที่พบบ่อย ข้อมูล เคล็ดลับและเอกสารอื่น ๆ ทางออนไลน์เพื่อช่วยให้คุณใช้บริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( “เอกสารอ้างอิง” ในข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้) บริการสนับสนุนปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ เพิ่มเติมต่าง ๆ (เช่น การสนับสนุนทางอีเมลหรือโทรศัพท์) นั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราและคุณเข้าใจและยอมรับว่าปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ อาจยกเลิกเงื่อนไขในการให้บริการ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2561 (LO) และ / หรือเปลี่ยนแปลงบริการสนับสนุน (รวมถึงการแก้ไขชั่วโมงการสนับสนุนและช่องทางการสนับสนุน) ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งหรือรับผิดต่อคุณ ตามขอบเขตที่อนุญาต โดยกฎหมายที่บังคับใช้เอกสารและบริการสนับสนุนทั้งหมดมีให้ตามสภาพโดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ ไม่รับประกันว่าข้อผิดพลาดจะได้รับการแก้ไข เอกสารอ้างอิงหรือคำตอบของเราจะถูกต้องหรือการตอบกลับจะตรงเวลา หากคุณซื้อปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ จากหนึ่งในตัวแทนจำหน่ายของปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ โปรดทราบว่าตัวแทนจำหน่ายไม่มีอำนาจรับผิดชอบในการให้บริการการรับประกัน การบำรุงรักษาหรือการสนับสนุนใด ๆ เกี่ยวกับปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ หรือเพื่อแก้ไขปัญหาหรือข้อเรียกร้องใด ๆ กับบริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ 

2.4. ข้อจำกัดในการใช้งาน คุณเข้าใจและยอมรับว่า ปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ ไม่จำเป็นต้องรับผิดต่อคุณ ปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ อาจสร้างและ/หรือแก้ไขแนวทางการปฏิบัติทั่วไปและข้อจำกัดในการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับบริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ (เช่น แนวทางการปฏิบัติทั่วไป และข้อจำกัดในการใช้งาน และ “ข้อจำกัดในการใช้งาน”) ข้อจำกัดในการใช้งานอาจรวมถึงคุณสมบัติที่รวมอยู่ในแพ็คเกจการสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน จำกัดจำนวนอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมโยงกับบัญชี จำนวนอุปกรณ์ที่สามารถติดตั้ง แอพพลิเคชั่นมือถือของเราและข้อจำกัดของพื้นที่เก็บข้อมูล โดยข้อจำกัดในการใช้งานฉบับล่าสุดจะมีอยู่ในเอกสารของเราหรือในปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ ข้อจำกัดในการใช้งานเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าคุณซื้อบริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯอย่างไร ดังนั้นโปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ หากมีข้อสงสัย หรือคำถามใด ๆ 

2.5. การอัปเดตและการเปลี่ยนแปลงสินค้า เว้นแต่จะระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ ข้อตกลงนี้จะควบคุมการแก้ไขข้อบกพร่อง แพตช์ การบำรุงรักษา การอัปเกรดและการอัปเดตของบริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ ที่ปกป้องแอพพลิเคชั่นฯพัฒนาและให้บริการแก่คุณ (“อัปเดต”) และการอัปเดตดังกล่าวเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น จะถือว่าเป็น “บริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ” ภายใต้ข้อตกลงนี้ อย่างไรก็ตามคุณเข้าใจและยอมรับว่า ปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ ไม่มีผลผูกพันในการให้การอัปเดตแอพพลิเคชั่นแก่คุณและการอัปเดตต่าง ๆ อาจให้บริการโดยมีค่าธรรมเนียมหรือภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แตกต่างกันหรือเพิ่มเติมตามที่ปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ กำหนด บริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯซึ่งประกอบด้วยซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งได้ (เช่น แอพพลิเคชั่นมือถือของเรา) อาจอัปเดตโดยอัตโนมัติบนอุปกรณ์ของคุณเมื่อมีเวอร์ชันหรือคุณสมบัติใหม่และคุณยินยอมให้มีการอัปเดตแอพพลิเคชั่นอัตโนมัติดังกล่าว เรากำลังเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงบริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯของเราอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเราจึงขอสงวนสิทธิ์โดยไม่ต้องรับผิดต่อคุณในการเพิ่มหรือลบฟังก์ชันหรือคุณสมบัติต่างๆแก้ไขบริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯและระงับหรือยุติการใช้บริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯทั้งหมด 

2.6. ข้อจำกัดทั่วไป คุณต้องไม่ (และตกลงที่จะไม่อนุญาต ชักจูง ช่วยเหลือหรือสนับสนุนให้ผู้อื่น): 

(1) ให้เช่า ขาย เสนอขาย แจกจ่าย โอนหรือยกสิทธิ์ บริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ 

(2) อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้หรือเข้าถึงบัญชีของคุณหรือบริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯที่ได้คุณได้รับอนุญาตแต่เพียงผู้เดียว (รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลการเข้าถึงหรือสิทธิ์ในปกป้องแอพพลิเคชั่นฯของคุณ) 

(3) ใช้บริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ (หรือส่วนประกอบใด ๆ รวมถึงผลที่ตามมาหรือผลลัพธ์ที่ได้จากบริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ) เพื่อให้อำนาจหรือสนับสนุนเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ หรือเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่น ๆ  

(4) รวม หรือ ประสานบริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ (หรือส่วนประกอบใด ๆ รวมถึงผลที่ตามมาหรือผลลัพธ์ที่ได้มาจากบริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ) ในหรือเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ 

(5) ใช้งานแอพพลิเคชั่นมือถือของปกป้องแอพพลิเคชั่นฯในสภาพแวดล้อมใด ๆ (รวมถึงสภาพแวดล้อมที่จำลองใด ๆ ) นอกเหนือจากบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ส่วนบุคคลที่คุณเป็นเจ้าของและควบคุมตามกฎหมาย 

(6) แก้ไข เปลี่ยนแปลง แทรกแซงหรือสร้างผลงานลอกเลียนแบบของบริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ (หรือคุณสมบัติหรือส่วนประกอบใด ๆ ) หรือใช้หรือเข้าถึงบริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯใด ๆ เพื่อพยายามสร้างสินค้าลอกเลียนแบบหรือสินค้าที่คล้ายคลึงกัน 

(7) พยายามถอดรหัส แยกส่วน ถอดชิ้นส่วน วิศวกรย้อนกลับ หรือรับซอร์ซโค้ด แนวคิดพื้นฐาน อัลกอริทึม รูปแบบไฟล์ หรือ API ที่ไม่ใช่ของสาธารณะของส่วนประกอบใด ๆ ของบริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ (รวมถึงเนื้อหาที่เรียกใช้งานได้และกำหนดค่าได้หรือข้อมูลใด ๆ จากคลาวด์ของบริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ) ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายอนุญาต (และแจ้งให้ปกป้องแอพพลิเคชั่นฯทราบล่วงหน้าเท่านั้น) 

(8) ทำการทดสอบบริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบเกี่ยวกับบริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ หรือใช้หรือเข้าถึงบริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯเป็นเครื่องมือในการวิจัยหรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการแข่งขัน (รวมถึงการตรวจสอบการทำงานของปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ) โดยไม่ได้รับอนุญาตที่เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา  

(9) ทำสำเนาซอฟต์แวร์ที่สามารถติดตั้งปกป้องแอพพลิเคชั่นฯมากกว่าที่จำเป็นเพื่อรองรับการใช้งานที่ได้รับอนุญาตของคุณ 

(10) เข้าถึงหรือใช้บริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯในลักษณะที่หลีกเลี่ยงการเสียค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องหรือซ่อนการใช้งาน  

(11) ดาวน์โหลดใหม่หรือเข้าถึงบริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯใด ๆ อีกครั้งหลังจากที่เราได้ยกเลิกการสมัครสมาชิกหรือบัญชีของคุณ หรือ 

(12) ปิดบังกรรมสิทธิ์หรือข่าวสารอื่น ๆ ที่อยู่ในส่วนต่าง ๆ ของบริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ (รวมถึงผลที่ตามมาหรือผลลัพธ์ที่ได้มาจากบริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ) คุณเข้าใจและยอมรับว่าการละเมิดข้อจำกัดเหล่านี้จะถือเป็นการละเมิดข้อตกลงนี้และเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ  

 1. เนื้อหา ข้อมูลและข้อเสนอแนะของผู้ใช้

3.1. เนื้อหาของผู้ใช้ บริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯบางอย่างอาจอนุญาตให้คุณโพสต์อัปโหลดหรือส่งเนื้อหามาให้เรา (“เนื้อหาของผู้ใช้”) ระหว่างคุณกับปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ คุณเป็นเจ้าของเนื้อหาผู้ใช้ที่คุณโพสต์ แต่คุณให้สิทธิ์ปกป้องแอพพลิเคชั่นฯภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายยินยอมในเขตอำนาจศาลของคุณ มีผลบังคับใช้ทั่วโลก ไม่เป็นสิทธิที่จํากัดแต่เพียงผู้เดียว เพิกถอนไม่ได้ อนุญาตให้ใช้สิทธิต่อได้ สิทธิ์การใช้งานปลอดค่าลิขสิทธิ์ในการใช้เนื้อหาของผู้ใช้เพื่อเตรียมการ ดำเนินการ ส่งเสริมและปรับปรุงบริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ เพื่อพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ตามที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงนี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ (สามารถดูได้ที่ https://www.PokPong Mobile Security.com/legal) (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) การอนุญาตนี้จะใช้กับข้อเสนอใด ๆ ที่คุณเลือกให้กับปกป้องแอพพลิเคชั่นฯและคุณเข้าใจและยอมรับว่าเราจะไม่มีสัญญาผูกมัดในการจ่ายเงินหรือให้เครดิตเงินคืนคุณสำหรับข้อเสนอแนะใด ๆ “ใช้” หมายถึง การจัดรายการ เก็บ ทำซ้ำ แสดงต่อสาธารณะ สื่อสาร เผยแพร่ การอนุญาต แจกจ่าย แบ่งปัน เปิดเผย ทำ ได้ทำ ขาย เสนอขาย การปฏิบัติ นำเข้า ส่งออก ดำเนินการ ปรับ แก้ไข ทำให้ดีขึ้น สร้างผลงานลอกเลียนแบบของ (รวมถึงการรวมเข้ากับเงื่อนไขการบริการอื่น ๆ ในงาน ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2561 (LO)) และใช้และแสวงหาประโยชน์ในรูปแบบใด ๆ เช่น สื่อ หรือเทคโนโลยีที่รู้จักกันในปัจจุบัน หรือพัฒนาในภายหลัง และอนุญาตให้ผู้อื่นทำเช่นนั้น “ข้อเสนอแนะ” หมายถึงข้อเสนอแนะใด ๆ การแนะนำ คำติชม ความคิดเห็น การปรับปรุง และแนวคิดเกี่ยวกับบริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ หรือสิ่งที่คุณอาจต้องการทราบจากปกป้องแอพพลิเคชั่นฯในอนาคตตลอดจนการเข้ารหัส เนื้อหา และเอกสารที่เกี่ยวข้องที่คุณมอบให้กับเรา 

3.2. ข้อมูลผู้ใช้ เมื่อคุณใช้บริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ ปกป้องแอพพลิเคชั่นฯอาจรวบรวมหรือรับข้อมูล สารสนเทศและการเข้าถึงรหัสจากคุณ และ / หรืออุปกรณ์ที่คุณใช้บริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ (“ข้อมูลผู้ใช้”) นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราพร้อมกับข้อตกลงนี้อธิบายถึงการรวบรวมและการใช้ข้อมูลผู้ใช้ของเรา ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตภายใต้กฎหมายในเขตอำนาจศาลของคุณ คุณยินยอมให้รวบรวมและใช้ข้อมูลผู้ใช้ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อตกลงนี้ 

3.3. ความรับผิดชอบต่อข้อมูลผู้ใช้และเนื้อหาของผู้ใช้ คุณต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาผู้ใช้ข้อมูลผู้ใช้และการใช้บริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯของคุณแต่เพียงผู้เดียว เราไม่รับรองเนื้อหาผู้ใช้หรือข้อมูลผู้ใช้ เราจะไม่มีข้อผูกมัดในการตรวจสอบเนื้อหาผู้ใช้หรือข้อมูลผู้ใช้และไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับเนื้อหาเหล่านี้ ในทุกกรณีปกป้องแอพพลิเคชั่นฯขอสงวนสิทธิ์ในการลบหรือปิดการเข้าถึงเนื้อหาผู้ใช้หรือข้อมูลผู้ใช้ใด ๆ โดยไม่ต้องรับผิดต่อคุณไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือไม่จำเป็นต้องมีเหตุผล รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในบริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯหรือข้อจำกัดในการใช้งานหรือเพื่อป้องกันการละเมิดข้อตกลงนี้เป็นอันตรายต่อผู้ใช้รายอื่นหรือการรับผิดต่อบุคคลที่สาม ปกป้องแอพพลิเคชั่นฯอาจดำเนินการเหล่านี้โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณหรือบุคคลที่สามทราบล่วงหน้า การลบหรือปิดการเข้าถึงเนื้อหาเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวและตามขอบเขตที่อนุญาตในเขตอำนาจศาลที่ให้บริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ เราไม่สัญญาว่าจะลบหรือปิดการเข้าถึงเนื้อหาผู้ใช้หรือข้อมูลผู้ใช้ใด ๆ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการสำรองข้อมูลเพิ่มเติมของเนื้อหาผู้ใช้และข้อมูลผู้ใช้ต่าง ๆ แต่เพียงผู้เดียว และปกป้องแอพพลิเคชั่นฯจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือถูกทำลายของข้อมูลเหล่านี้ 

DMCA = รัฐบัญญัติลิขสิทธิ์แห่งสหัสวรรษดิจิทัล 

3.4 นโยบาย DMCA (Digital Millennium Copyright Act) หากคุณเป็นเจ้าของเนื้อหา โปรดทราบว่าเป็นนโยบายของเราที่จะเคารพสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าและ (ในกรณีที่เหมาะสม) ยุติบัญชีของผู้ใช้ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น รวมถึงผู้กระทำความผิดซ้ำ เราจะแจ้งข้อกล่าวหาการละเมิดตามนโยบาย DMCA ของเรา 

 1. ข้อบังคับเพิ่มเติมบางประการ

4.1. การยินยอมตามกฎหมาย คุณสามารถใช้บริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ ได้ก็ต่อเมื่อคุณสามารถเข้าทำสัญญาผูกพันกับปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ และไม่ใช่บุคคลที่ถูกห้ามไม่ให้ใช้บริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ ภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาหรือเขตอำนาจศาลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คุณรับรองและรับประกันว่า: (1) คุณมีอายุมากกว่า 18 ปีหรือเป็นผู้เยาว์ที่ที่มีอายุ วุฒิภาวะและอิสระในการตัดสินใจ หรือได้รับการยินยอมตามกฎหมายของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง และ (2) คุณความสามารถอย่างเต็มที่ และมีอำนาจตามกฎหมายในการทำข้อตกลงนี้และปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากคุณอายุต่ำกว่า 16 ปีคุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ ต่าง ๆ 

4.2. การใช้งานที่ยอมรับได้ คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของเรา (มีอยู่ด้านล่าง) คุณรับรองและรับประกันว่า ข้อมูลผู้ใช้ เนื้อหาของผู้ใช้และการใช้บริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ ของคุณ จะไม่ 

(1) ละเมิดกฎหมายท้องถิ่น รัฐ รัฐบาลกลางหรือกฎหมายระหว่างประเทศ กฎระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ 

(2) ทำร้ายบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ 

(3) ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ (รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นส่วนตัว การเปิดเผยข้อมูล และสิทธิอื่น ๆ) หรือ 

(4) ละเมิดข้อตกลงนี้ คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิ์การเผยแพร่และการอนุญาตทั้งหมดที่จำเป็นในการ (x) อนุญาตให้คุณใช้บริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ (รวมถึงในกรณีที่ใช้ในอุปกรณ์หลายเครื่อง) และ (y) ให้อนุญาต สิทธิ์และความยินยอมแก่เราภายใต้ข้อตกลงนี้ (รวมถึงที่ระบุไว้ในข้อที่ 4 ด้านบนนี้) 

4.3. ข้อกำหนดพิเศษสำหรับบริการปกป้องข้อมูลส่วนตัว (สำหรับผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น) บริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯอาจสร้างคุณสมบัติที่ออกแบบมาเพื่อช่วยตรวจสอบและปกป้องข้อมูลประจำตัวของคุณ (“บริการป้องกันข้อมูลประจำตัว”) คุณสามารถใช้บริการการปกป้องข้อมูลประจำตัวได้เฉพาะในกรณีที่คุณอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาและเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของคุณแต่เพียงผู้เดียวเพื่อป้องกันหรือขัดขวางการฉ้อโกงที่เกิดขึ้นจริง ธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต การเรียกร้องหรือหนี้สินอื่น ๆ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลผู้ใช้ที่รวบรวมโดยบริการปกป้องข้อมูลประจำตัว คุณเข้าใจและยอมรับว่าการยอมรับข้อตกลงนี้แสดงว่า คุณกำลังให้การอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ และผู้ให้บริการเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้ใช้เกี่ยวกับคุณกับผู้ให้บริการของเราและผู้ให้บริการข้อมูลของพวกคุณและเพื่อให้บริการป้องกันข้อมูลประจำตัวแก่คุณ คุณยินยอมและอนุญาตให้ปกป้องแอพพลิเคชั่นฯและผู้ให้บริการจัดหาข้อมูลผู้ใช้ (หรือหากมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้อื่นที่คุณลงทะเบียนไว้) แก่บุคคลที่สามเพื่อให้บริการปกป้องข้อมูลส่วนตัวและตามที่อธิบายไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา คุณให้สิทธิ์ปกป้องแอพพลิเคชั่นฯและผู้ให้บริการในการตรวจสอบและแจ้งเตือนและรับข้อมูลและรายงานต่างๆเกี่ยวกับคุณ (หรือเกี่ยวกับผู้อื่นที่คุณได้ลงทะเบียนไว้) เพื่อให้บริการป้องกันข้อมูลส่วนตัวรวมถึงประวัติที่อยู่ ชื่อ นามแฝงและรายงานอื่น ๆ การอนุญาตก่อนหน้านี้ยังครอบคลุมถึงพนักงานของผู้ให้บริการของเรา ตัวแทน บริษัทย่อย บริษัทในเครือ ผู้รับเหมาและผู้จัดหาข้อมูล บริการปกป้องข้อมูลส่วนตัวอาจรวมถึงการประกันภัยที่จัดหาโดยบุคคลที่สาม ความคุ้มครองนั้นอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเงื่อนไขและการยกเว้นของนโยบายการคืนเงินสำหรับการฉ้อโกงข้อมูลส่วนตัวซึ่งอาจมีการอัปเดตเป็นครั้งคราว หน่วยงานปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) ตามข้อกำหนดในการให้บริการ ณ วันที่  ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2561 (LO) ไม่ใช่บริษัทประกันที่ได้รับอนุญาตหรือตัวแทนประกันภัยและพวกเขาจะไม่รับผิดชอบต่อการเรียกร้อง ความคุ้มครองหรือความรับผิดภายใต้นโยบายการคืนเงินสำหรับการฉ้อโกงข้อมูลประจำตัว 

4.4. สินค้าของบุคคลที่สาม บริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ บางอย่างอาจมีการเชื่อมโยง การติดตั้งหรือจัดหาข้อมูลและข่าวสารอื่น ๆ พร้อมกับสินค้า แอพพลิเคชั่น ซอฟต์แวร์ ส่วนเสริม ส่วนขยาย เว็บไซต์ บริการออนไลน์  คุณสมบัติ ฟังก์ชันและ / หรือเนื้อหาที่เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดยบุคคลที่สาม (โดยรวมเรียกว่า “สินค้าของบุคคลที่สาม”) สินค้าของบุคคลที่สามอาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อตกลงอื่น ๆ ระหว่างคุณและผู้ให้บริการสินค้าดังกล่าวและคุณยินยอมที่จะพิจารณาและปฏิบัติตามข้อกำหนดและนโยบายดังกล่าว 

4.5. ข้อกำหนดเฉพาะของบริการอื่น ๆ บริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ ประกอบไปด้วยความหลากหลายของสินค้าหรือบริการ ดังนั้นบางครั้งเราอาจโพสต์หรือระบุข้อกำหนดเพิ่มเติม เงื่อนไขและแนวทาง (โดยรวมเรียกว่า “แนวทางปฏิบัติ”) ที่ใช้กับบริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ (หรือคุณสมบัติเฉพาะ) โดยเฉพาะ หากคุณเข้าถึงหรือใช้บริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ คำแนะนำเหล่านั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงระหว่างคุณกับเราและรวบรวมไว้โดยการอ้างอิงในข้อตกลงนี้ 

 1. เงื่อนไขการชำระเงิน

5.1. ค่าธรรมเนียม หากคุณซื้อสินค้าสำหรับการสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน คุณยินยอมที่จะชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าสำหรับระยะเวลาการสมัครสมาชิกทั้งหมด ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่สามารถขอคืนได้และไม่สามารถให้เป็นเครดิตเงินคืนได้ และไม่มีการคืนเงินหรือเครดิตเงินคืนสำหรับการสมัครสมาชิกและใช้งานเพียงบางส่วน 

5.2. วิธีการเรียกเก็บเงิน หากคุณสมัครสมาชิกแบบชำระเงินจากปกป้องแอพพลิเคชั่นฯโดยใช้บัตรเครดิตของคุณ เราจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ อาทิเช่น ภาษีที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิตของคุณตลอดระยะเวลาการสมัครสมาชิก หากบัตรเครดิตของคุณหมดอายุ การใช้การสมัครสมาชิกแบบชำระเงินอย่างต่อเนื่องของคุณถือเป็นการอนุญาตจากคุณให้เราเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตนั้นต่อไปและคุณยังต้องรับผิดชอบต่อจำนวนเงินที่ยังไม่เรียกเก็บ หากคุณสั่งซื้อบริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯจากตัวแทนจำหน่าย (เช่น การชำระสินค้าและบริการในโทรศัพท์มือถือ โดยการคิดเงินจากผู้ให้บริการเครือข่าย โดยการซื้อแอพพลิเคชั่นมือถือของเราโดยใช้การเรียกเก็บเงินของ app store หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจากเรา) คุณสามารถชำระเงินให้กับตัวแทนจำหน่ายต่าง ๆ ได้ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขระหว่างคุณและตัวแทนจำหน่ายนั้น แต่การใช้บริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯของคุณยังคงอยู่ภายใต้ข้อตกลงนี้ 

5.3. การทดลองใช้ ในบางครั้งเราอาจเสนอบริการทดลองใช้สำหรับการสมัครสมาชิกแบบชำระเงินในช่วงเวลาที่กำหนดโดยไม่ต้องชำระเงินหรือการลดราคา (“การทดลองใช้”) ปกป้องแอพพลิเคชั่นฯขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจในการพิจารณาคุณสมบัติสำหรับการทดลองใช้ของคุณ และภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้สามารถเพิกถอนหรือแก้ไขการพิจารณาคดีได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ต้องรับผิดใด ๆ ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตภายใต้กฎหมาย เราอาจเริ่มเรียกเก็บเงินจากคุณโดยอัตโนมัติสำหรับการสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน ในวันแรกหลังจากสิ้นสุดการทดลองใช้ เว้นแต่คุณจะยกเลิกตามที่อธิบายไว้ในส่วน “การต่ออายุอัตโนมัติ” ด้านล่าง 

5.4. การชำระเงินไม่สำเร็จ หากคุณไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมใด ๆ ในเวลาที่กำหนด หากเราไม่ได้รับการชำระเงินของคุณจากบุคคล หรือตัวแทนจำหน่ายต่าง ๆ ที่คุณซื้อการสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน ปกป้องแอพพลิเคชั่นฯอาจยกเลิก ระงับหรือยุติสิทธิ์ของคุณในการใช้การสมัครสมาชิกแบบชำระเงินโดยไม่ต้องรับผิดต่อคุณ ไม่ว่าคุณจะถูกยกเลิกหรือระงับการใช้บริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ คุณจะต้องรับผิดชอบในการชำระเงินที่ถึงกำหนดชำระที่ผ่านมาทั้งหมด 

5.5. การต่ออายุอัตโนมัติ ในขอบเขตที่ไม่ถูกห้ามโดยกฎหมายที่ใช้บังคับและเว้นแต่เราจะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเวลาที่คุณสั่งซื้อปกป้องแอพพลิเคชั่นฯแบบการสมัครสมาชิกแบบชำระเงินจะมีให้เลือกสำหรับการสมัครสมาชิก อาทิเช่น การสมัครสมาชิกรายเดือน รายปีหรืออื่น ๆ ที่คุณเลือก คุณเข้าใจและยอมรับว่าการสมัครของคุณเป็นแบบอัตโนมัติและจะต่ออายุโดยอัตโนมัติ เว้นแต่คุณจะปิดการต่ออายุอัตโนมัติ (ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง) อย่างน้อยยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการสมัครสมาชิกปัจจุบัน โปรดทราบว่าเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าสมัครของคุณที่มีผลต่ออายุการสมัครของคุณโดยอัตโนมัติ และเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกของคุณก่อนที่การสมัครของคุณจะต่ออายุ เมื่อการสมัครของคุณต่ออายุบัญชีของคุณจะถูกเรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติตามราคาการสมัครสมาชิกที่คุณเลือกและคุณอนุญาตให้เราเรียกเก็บเงินตามวิธีการชำระเงินในบัญชีของคุณ คุณต้องไปที่หน้าจอการตั้งค่าบัญชีบนอุปกรณ์ของคุณ (หรือผ่านหน้าบัญชีใน App Store ที่เกี่ยวข้อง) หลังจากการซื้อของคุณ เพื่อปิดการการต่ออายุอัตโนมัติและหยุดการสมัครสมาชิกแบบการชำระเงินแบบอัตโนมัติ คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกของคุณในช่วงการใช้บริการการสมัครสมาชิกแบบชำระเงินได้ แต่จะไม่มีการคืนเงินหรือเครดิตเงินคืนสำหรับการสมัครสมาชิกและใช้งานเพียงบางส่วน คุณตกลงที่จะรับการข้อมูลและข่าวสารทั้งหมดทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 1. การยุติและการระงับ

6.1. การยุติและการระงับการใช้บริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ เราอาจยุติหรือระงับบัญชีของคุณและ / หรือการเข้าถึงบริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าและไม่ต้องรับผิดไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือไม่จำเป็นต้องมีเหตุผล รวมทั้งหากเราพิจารณาว่า  

(ก) คุณได้ละเมิดข้อตกลงนี้  

(ข) คุณได้ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามหรือกฎหมาย กฎระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

(ค) คุณไม่ได้ใช้บริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯอีกต่อไป หรือ 

(ง) คุณไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระกับปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ 

การแก้ไขเหล่านี้นอกเหนือไปจากการแก้ไขอื่น ๆ ที่ปกป้องแอพพลิเคชั่นฯอาจมีผลตามกฎหมาย  การดำเนินคดีหรืออย่างอื่น เราจะพยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงการยุติหรือระงับการเข้าถึงบริการบริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯของคุณโดยใช้ข้อมูลในบัญชีของคุณ ในเงื่อนไขการบริการ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2561 2018-07-20 (LO) หรือผ่านบริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ อย่างไรก็ตามเราขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการเข้าถึงบริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือไม่ 

6.2. ผลของการยุติและการระงับการใช้บริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ คุณทราบและยินยอมว่าเมื่อถูกระงับ การยุติหรือการหมดอายุในการเข้าถึงเนื้อหาผู้ใช้และ / หรือข้อมูลผู้ใช้จะสิ้นสุดลง และปกป้องแอพพลิเคชั่นฯจะไม่มีข้อผูกมัดในการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวหรือมอบให้กับคุณ หากเรายุติการเข้าถึงปกป้องแอพพลิเคชั่นฯของคุณ สิทธิ์ในการอนุญาตของคุณจะสิ้นสุดลงและคุณต้อง: 

(1) ยุติการใช้บริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯและ 

(2) ลบ (หรือคืน ตามคำขอของเรา) ข้อมูลต่าง ๆ และข้อมูลทั้งหมดที่คุณมีของบริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

6.3. การคงอยู่ของการยุติและการระงับการใช้บริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงนี้จะยังคงอยู่ต่อไปสำหรับการยุติและการระงับหรือการหมดอายุ ยกเว้นสิทธิ์ที่มอบให้คุณตามข้อ 3.1 (สิทธิ์ในการใช้งานของคุณ) 

 1. ทรัพย์สินทางปัญญา

7.1. เทคโนโลยีของปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ แม้ว่าจะมีการใช้คำว่า “ซื้อ” “การขาย” หรือคำที่คล้ายกันก็ตาม บริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯไม่อนุญาตให้คุณขาย แม้ว่าจะมีการระบุที่ขัดกัน ณ ที่อื่นในเอกสารนี้ก็ตาม ปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ (หรือหน่วยงานปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ และอื่น ๆ ) มีสิทธิ์ กรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ทั้งหมด (รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด) ทั้งในและต่อเนื้อหา ข้อมูล ผลลัพธ์ สารสนเทศ การวิเคราะห์หรือผลลัพธ์ใด ๆ ที่สร้างขึ้นโดยหรือที่คุณได้รับจากบริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯและการอัปเดตการ แก้ไขหรือการดัดแปลงใด ๆ ของสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น อาจรวมถึงคำแนะนำ และคำติชมต่าง ๆ ปกป้องแอพพลิเคชั่นฯขอสงวนสิทธิ์การใช้งานต่าง ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งในที่นี้ 

7.2. โอเพนซอร์ซ หรือ โอเพนซอร์ส (Open source) บางครั้งปกป้องแอพพลิเคชั่นฯอาจให้ซอฟต์แวร์แก่คุณ เช่น แอพพลิเคชั่นมือถือของเรา ซึ่งอาจรวมถึงส่วนประกอบที่อยู่ภายใต้ซอฟต์แวร์ที่อนุญาต ที่เรียกว่า โอเพนซอร์ส (เช่นส่วนประกอบโอเพนซอร์ส”)  ในขอบเขตที่กำหนดโดยเงื่อนไขการอนุญาตซึ่งครอบคลุมส่วนประกอบโอเพ่นซอร์สเงื่อนไขการอนุญาตเหล่านั้นจะใช้แทนเงื่อนไขการอนุญาตและข้อจำกัด ข้อที่ 3 อย่างไรก็ตาม ส่วนที่เหลือของข้อตกลงนี้รวมถึงข้อ 9 (การสงวนสิทธิ์และการจำกัดความรับผิด) จะยังคงมีผลบังคับใช้กับส่วนประกอบทั้งหมดของบริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯรวมถึงส่วนประกอบโอเพนซอร์ส 

 1. การสงวนสิทธิ์และการจำกัดความรับผิด โปรดอ่านข้อกำหนดต่อไปนี้อย่างละเอียด เนื่องจากข้อกำหนดเหล่านี้จำกัดความรับผิดของหน่วยงานปกป้องแอพพลิเคชั่นฯหน่วยงานปกป้องแอพพลิเคชั่นฯหมายถึง (1) ปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง (โดยรวมเรียกว่า “บริษัทปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ”); (2) เจ้าหน้าที่ของบริษัทปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน ผู้ทำสัญญา และตัวแทน และ (3) ตัวแทนจำหน่ายของบริษัทปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ ผู้ให้บริการและผู้ให้บริการข้อมูล (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ให้บริการโฮสต์และบริการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของเรา) และ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง   เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน ผู้ทำสัญญาและผู้ให้บริการข้อมูล

8.1 การสงวนสิทธิ์ ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายยินยอม บริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯให้บริการในลักษณะ “ตามสภาพ” และ “ตามที่มีอยู่” โดยรวมข้อผิดพลาดทั้งหมดและไม่มีการรับประกันใด ๆ และแต่ละของหน่วยงานปกป้องแอพพลิเคชั่นฯปฏิเสธการรับประกันใด ๆ ทั้งสิ้น (ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งโดยนัยเงื่อนไขหรืออื่น ๆ) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเฉพาะการรับประกันความสามารถในการซื้อขาย หัวข้อ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะและการไม่ละเมิด โดยไม่เป็นการจํากัดสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น หน่วยงานปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ (และแต่ละหน่วยงานของพวกเขา) ไม่ได้เป็นตัวแทน รับรองหรือรับประกันว่าบริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯใด ๆ (รวมถึงเนื้อหา ข้อมูล ผลลัพธ์ สารสนเทศหรือผลลัพธ์ใด ๆ ที่มีหรือได้รับจากที่นั่น) (ก) จะถูกต้อง สมบูรณ์ เกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสม ปลอดภัย (รวมถึงการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต) เชื่อถือได้ ไม่ถูกทำลาย ไม่มีข้อผิดพลาด หรือข้อมูลและอื่น ๆ ถูกเก็บรักษาโดยไม่สูญเสียหรือ (ข) จะตรงตามความต้องการหรือความคาดหวังของคุณ  

คุณยอมรับว่า ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายยินยอม แอพพลิเคชั่นฯและหน่วยงานปกป้องแอพพลิเคชั่นฯฯอื่น ๆ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือการบาดเจ็บใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือได้รับผลจากการใช้บริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯหรือเนื้อหา ข้อมูล ผลลัพธ์หรือสารสนเทศที่ส่งออก หรือได้รับความคุ้มครอง อำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันโดยนัยหรือข้อจำกัดเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายของผู้บริโภค ในข้อจำกัดความรับผิดชอบและข้อยกเว้นข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ 

8.2. การจำกัดความรับผิดภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายยินยอม (ก) ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ปกป้องแอพพลิเคชั่นฯหรือหน่วยงานปกป้องแอพพลิเคชั่นฯใด ๆ จะรับผิดชอบต่อการสูญเสียการใช้งาน กำไรหรือธุรกิจใด ๆ ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ เครื่อง ระบบ เนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ (รวมถึงการสูญหาย การขโมยหรือการเข้าถึงรายการดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต) เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของสินค้าหรือบริการทดแทน การเสียชื่อเสียง ไม่ว่าจะเป็นทางอ้อม ความบังเอิญ การลงโทษ หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในทุกกรณี ไม่ว่าจะเกิดขึ้นอย่างไร แม้ว่าหน่วยงานปกป้องแอพพลิเคชั่นฯจะทราบถึงข้อกำหนดในการให้บริการ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2561 (LO)ของความความเสียหายดังกล่าวและ (ข) โดยไม่เป็นการจํากัดสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น  ปกป้องแอพพลิเคชั่นฯและหน่วยงานปกป้องแอพพลิเคชั่นฯอื่น ๆ รับผิดต่อการใช้งานที่เกิดขึ้นโดยรวมจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้และบริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ หากมีการรับผิดต่อการใช้งานที่เกิดขึ้น ทางเราจะรับผิดชอบไม่เกิน 50 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือค่าธรรมเนียมที่คุณจ่ายจริงสำหรับบริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯที่ใช้งานได้ในระยะเวลา 12 เดือน ก่อนการเรียกร้องให้ปกป้องแอพพลิเคชั่นฯรับผิดชอบ การอ้างสิทธิ์หลายครั้งจะถูกจำกัดในข้อจำกัดนี้ 

8.3. สินค้าของบุคคลที่สาม หน่วยงานปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ: (ก) ไม่รับรองการรับประกันหรือสนับสนุนสินค้าของบุคคลที่สาม และ () ปฏิเสธการรับผิดชอบและการรับผิดใด ๆ ที่รวมถึงความเสียหายทั้งโดยตรง ทางอ้อมและความเสียหายอื่น ๆ ไม่ว่าประเภทใดก็ตาม ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าของบุคคลที่สามหรือพฤติกรรม คุณสมบัติหรือเนื้อหาของบุคคลนั้น 

8.4. เงื่อนไขอื่น ๆ การสงวนสิทธิ์และการจำกัดความรับผิด ในข้อกำหนดการให้บริการข้อ 9 มีผลบังคับในรัฐนิวเจอร์ซีย์ (สหรัฐอเมริกา) แต่อาจใช้ไม่ได้ในเขตอำนาจศาลอื่นกับขอบเขตที่ต้องห้ามโดยกฎหมายของเขตอำนาจศาลในสหรัฐอเมริกา หรืออื่น ๆ หากพบว่ากฎหมายว่าด้วยเขตอำนาจศาลดังกล่าวมีผลบังคับใช้กับข้อตกลงนี้ ข้อกำหนดในการให้บริการข้อ 9 นี้จะใช้บังคับได้ตราบเท่าที่ไม่ขัดกับกฎหมายดังกล่าว การรับประกันที่จำเป็นภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ถ้ามี โดยจะจำกัดไว้การประกันที่มีระยะเวลาจำนวนน้อยที่สุดที่กฎหมายอนุญาต คุณยอมรับและตกลงว่า ข้อกำหนดในการให้บริการ ข้อ 9 นี้จะคงใช้และใช้กับการเรียกร้อง ความเสียหายและความรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้และบริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯต่าง ๆ ไม่คำนึงถึงหลักความรับผิด (ทางสัญญา การละเมิดสิทธิ์ ความรับผิดโดยเคร่งครัด และอื่น ) และแม้ว่าจะพบว่ามีการแก้ไขเยียวยา ถือว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่เป็นสาระสำคัญ 

 1. การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและรับผิดชอบปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ และหน่วยงานปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ ไม่ให้ได้รับความเสียหายจากการฟ้องร้อง การดำเนินคดีและการเรียกร้องของบุคคลที่สาม และความสูญเสียที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่าย ความเสียหาย หนี้สินและค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีและค่าทนายความตามสมควร) ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับ (ก) การใช้หรือการใช้ปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ ในทางที่ผิด (ข) คุณละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้ หรือ (ค) การละเมิดหรือการกล่าวหาว่าคุณละเมิดกฎหมายหรือสิทธิ์ของบุคคลที่สาม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นส่วนตัว การเปิดเผยข้อมูล หรือสิทธิ์อื่น ๆ ) คุณตกลงที่จะปกป้องและรับผิดชอบปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ และหน่วยงานปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ ต่อการเรียกร้องดังกล่าวตามคำขอของเรา แต่เรามีสิทธิที่จะรับผิดชอบและควบคุมการเรียกร้องดังกล่าว แต่เรามีสิทธิ์ที่จะปกป้องและควบคุมข้อเรียกร้องดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว คุณต้องแจ้งให้เราทราบถึงการเรียกร้องดังกล่าวทันทีและให้ร่วมมือกับปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ สำหรับคำให้การต่าง ๆ เมื่อคุณกำลังสู้คดีที่เกี่ยวข้อง ปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ อาจมีส่วนร่วมในการสู้คดีโดยมีคำแนะนำและได้รับการสนับสนุนจากทนายของเรา และคุณจะต้องไม่ทำการคัดค้าน หรืออยู่ฝ่ายตรงข้ามกับปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ หรือดำเนินการเรียกร้องใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา 

 1. อนุญาโตตุลาการ และการสละสิทธิ์ดำเนินคดีแบบกลุ่ม (สำหรับผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น) โปรดอ่านเนื้อหาในข้อนี้อย่างละเอียด เนื้อหาข้อนี้มีผลต่อสิทธิ์ทางกฎหมาย รวมถึงสิทธิ์ของคุณในการยื่นฟ้องศาล คุณและปกป้องแอพพลิเคชั่นฯยอมรับว่าข้อตกลงนี้มีผลต่อการค้าระหว่างรัฐและพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการของรัฐบาลกลางในการควบคุมการตีความและการบังคับใช้ข้อกำหนดอนุญาโตตุลาการเหล่านี้ ข้อตกลงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตีความโดยกว้างและควบคุมข้อพิพาทใด ๆ และทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเรียกร้องที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ บริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯใด ๆ และ / หรือแง่มุมใด ๆ ของความสัมพันธ์ระหว่างเรา ไม่ว่าการเรียกร้องดังกล่าวจะอยู่ในสัญญา การละเมิด กฎเกณฑ์ การฉ้อโกง การบิดเบือนความจริงหรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่น ที่เกิดขึ้นก่อนข้อตกลงนี้หรือข้อตกลงใด ๆ ก่อนหน้านี้หรือเกิดขึ้นหลังจากการยุติข้อตกลงนี้ ข้อยกเว้นเพียงอย่างเดียวสำหรับข้อกำหนดอนุญาโตตุลาการบังคับนี้มีอธิบายไว้ในหัวข้อย่อย “ข้อยกเว้น” ด้านล่าง โดยการยอมรับข้อตกลงนี้หรือใช้บริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ คุณตกลงที่จะแก้ไขข้อพิพาทใด ๆ และทั้งหมดกับ ปกป้องแอพพลิเคชั่นฯดังนี้

10.1. การระงับข้อพิพาทเบื้องต้น ข้อพิพาทส่วนใหญ่สามารถแก้ไขได้โดยไม่ต้องอาศัยการดำเนินคดี ก่อนที่จะเริ่มอนุญาโตตุลาการ 

คู่สัญญาตกลงที่จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการยุติข้อพิพาท ข้อเรียกร้อง คำถามหรือความขัดแย้งใด ๆ โดยตรงผ่านการปรึกษาหารือกับฝ่ายสนับสนุนของปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนของปกป้องแอพพลิเคชั่นฯได้ที่ support@PokPong Mobile Security.com 

10.2. อนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพัน หากคู่สัญญาไม่สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากเวลาที่มีการเริ่มการระงับข้อพิพาทอย่างไม่เป็นทางการภายใต้ข้อกำหนดข้างต้น จากนั้นคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจเริ่มการอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันเป็นวิธีการเดียวในการระงับข้อพิพาท โดยเฉพาะข้อพิพาททั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ บริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯและ / หรือด้านใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างเรา) จะตัดสินด้วยอนุญาโตตุลาการแบบมีผลผูกพันที่ดำเนินการโดย JAMS กฎและระเบียบวิธีการดำเนินการอนุญาโตตุลาการแบบรวบรัด สำหรับการเรียกร้องที่ไม่เกิน 250,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และกฎและระเบียบวิธีการดำเนินการอนุญาโตตุลาการแบบเบ็ดเสร็จ สำหรับการเรียกร้องเกิน 250,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ มีผลบังคับใช้ในขณะที่อนุญาโตตุลาการเริ่มต้นขึ้น อนุญาโตตุลาการไม่ใช่ศาลหรือหน่วยงานของท้องถิ่น รัฐ หรือรัฐบาลกลางจะมีอำนาจ จะมีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการยุติข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการตีความ การบังคับใช้ หรือการสร้างข้อตกลงนี้ (รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเรียกร้องใด ๆ ที่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของข้อตกลงนี้ถือเป็นโมฆะหรือไม่มีผลทางกฎหมาย การเรียกร้องนั้นอยู่ภายใต้อนุญาโตตุลาการหรือคำถามเกี่ยวกับการสละสิทธิ์โดยการดำเนินคดี อนุญาโตตุลาการจะได้รับอำนาจในการผ่อนปรนใด ๆ ก็ตามที่มีอยู่ในศาล ภายใต้กฎหมายหรือในความยุติธรรม คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจะต้องเป็นลายลักษณ์อักษรและจะมีผลผูกพันคู่สัญญาและอาจถูกนำไปใช้เป็นคำพิพากษาในศาลที่มีเขตอำนาจศาลใด ๆ ในการเริ่มอนุญาโตตุลาการคุณต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ 

(ก) เขียนข้อเรียกร้องสำหรับอนุญาโตตุลาการที่มีคำอธิบายข้อกำหนดในการให้บริการ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (LO) ของการเรียกร้องและจำนวนความเสียหายที่คุณต้องการกู้คืน (คุณสามารถดูสำเนาข้อเรียกร้องสำหรับอนุญาโตตุลาการได้ที่ www.jamsadr .com) 

(ข) ส่งสำเนาข้อเรียกร้องสำหรับอนุญาโตตุลาการ จำนวน 3 ชุด พร้อมค่าธรรมเนียมการยื่นฟ้องไปตามที่อยู่ต่อไปนี้ JAMS – Two Embarcadero Center, Suite 1500, San Francisco California 94111 และ 

(ค) ส่งสำเนาข้อเรียกร้องสำหรับอนุญาโตตุลาการ จำนวน 1 ชุด มาที่เรา ตามที่อยู่ต่อไปนี้ General Counsel – 1 Front St #3100, San Francisco, CA 94111 

10.3. การสละสิทธิ์ดำเนินคดีแบบกลุ่ม ทั้งสองฝ่ายยอมรับว่า อนุญาโตตุลาการจะต้องดำเนินการตามความสามารถส่วนบุคคลของแต่ละฝ่ายเท่านั้นและไม่ใช่เป็นการดำเนินการแบบกลุ่มหรือการดำเนินการอื่น ๆ และทั้งสองฝ่ายสละสิทธิ์โดยชัดแจ้งในการยื่นคำร้องใน​​​​​​การดำเนินคดีแบบกลุ่มหรือขอความช่วยเหลือแบบกลุ่ม คุณและปกป้องแอพพลิเคชั่นฯตกลงกันว่า แต่ละฝ่ายอาจเรียกร้องให้กับผู้อื่นในความสามารถส่วนบุคคลของคุณหรือของแต่บุคคลเท่านั้น และไม่ใช่ในฐานะผู้ร้องทุกข์หรือสมาชิกชั้นเรียน ใน PURPORTED CLASS ที่ได้รับการสนับสนุนหรือการดำเนินการของตัวแทน ทั้งสองฝ่ายยอมรับว่ากฎของ JAMS ที่อ้างถึงข้างต้นจะไม่รวมกฎหรือขั้นตอนใด ๆ ที่ควบคุมหรืออนุญาตให้มีการดำเนินการแบบกลุ่ม หากศาลหรืออนุญาโตตุลาการพิจารณาว่าการสละสิทธิ์ในการดำเนินการแบบกลุ่มที่ระบุไว้ในวรรคนี้เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรืออนุญาโตตุลาการสามารถดำเนินการแบบกลุ่มได้ เช่นนั้นข้อกำหนดอนุญาโตตุลาการที่กำหนดไว้ในส่วนอนุญาโตตุลาการและการสละสิทธิ์ในการดำเนินการแบบกลุ่มนี้จะถือเป็นโมฆะโดยสิ้นเชิงและจะถือว่าคู่สัญญาไม่ได้ตกลงที่จะพิจารณาข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 

10.4. ค่าใช้จ่าย ในกรณีที่ค่าธรรมเนียมการยื่นฟ้องอนุญาโตตุลาการสูงกว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นฟ้อง ปกป้องแอพพลิเคชั่นฯจะจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากอนุญาโตตุลาการพบว่าอนุญาโตตุลาการไร้ซึ่งความหมายใด ๆ ปกป้องแอพพลิเคชั่นฯต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่ JAMS ออกใบแจ้งหนี้ รวมถึงค่าธรรมเนียมการยื่นฟ้องอนุญาโตตุลาการและค่าใช้จ่ายในการรับฟังการดำเนินการที่ทาง JAMS ออกใบแจ้งหนี้ คุณต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมทนายความของคุณเอง เว้นแต่กฎอนุญาโตตุลาการและ/หรือกฎหมายที่บังคับใช้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

10.5. สถานที่ดำเนินการอนุญาโตตุลาการ หากคุณอยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกา การพิจารณาอนุญาโตตุลาการใด ๆ อาจเกิดขึ้นในที่ที่คุณอาศัยอยู่ หรือในสถานที่อื่นที่คู่สัญญาตกลงร่วมกัน สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกาอนุญาโตตุลาการใด ๆ จะต้องเริ่มต้นในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา และคุณและปกป้องแอพพลิเคชั่นฯตกลงที่จะส่งเรื่องไปยังเขตอำนาจศาลส่วนบุคคลของศาลรัฐบาลกลางหรือศาลของรัฐในซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อบังคับให้ดำเนินการอนุญาโตตุลาการ เพื่อดำเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการ หรือเพื่อยืนยันแก้ไข ลาออก หรือเข้าสู่การตัดสินในคำชี้ขาดที่โดยอนุญาโตตุลาการ หากการเรียกร้องของคุณมีมูลค่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือน้อยกว่านั้น ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจเลือกที่จะเข้าร่วมฟังการพิจารณาทางโทรศัพท์ วิดีโอหรือด้วยตนเอง การพิจารณาคดีอาจเกิดขึ้นทางโทรศัพท์หรือวิดีโอตามที่ระบุไว้ในกฎของ JAMS ที่เกี่ยวข้อง 

10.6. ข้อยกเว้น ไม่มีสิ่งใดที่ขัดแย้งกันในข้อตกลงอนุญาโตตุลาการและการสละสิทธิ์ในการดำเนินการแบบกลุ่ม  

(ก) ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจดำเนินการบังคับใช้ การกำหนดความถูกต้องหรือข้อเรียกร้องอื่น ๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการละเมิดหรือความถูกต้องของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา (ยกเว้นสิทธิความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิในการเผยแพร่) ในศาลของรัฐ รัฐบาลกลางหรือศาลระหว่างประเทศหรือหน่วยงานบริหารที่มีเขตอำนาจเหนือข้อเรียกร้องดังกล่าว 

(ข) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจขอความช่วยเหลือในศาลเรียกร้องขนาดเล็กสำหรับข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องภายในขอบเขตของเขตอำนาจศาลของศาลนั้น และ 

(ค) หากคุณผู้อยู่อาศัยในสหภาพยุโรปและไม่พึ่งพอใจในลักษณะการให้บริการ และจัดการกับข้อกังวลของคุณเกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา คุณสามารถจัดการข้อเรียกร้องดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา 

10.7. การเลือกไม่ใช้สิทธิ์ 30 วัน คุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกไม่ใช้และไม่ผูกพันตามข้อตกลงอนุญาโตตุลาการและการสละสิทธิ์การดำเนินการแบบกลุ่มนี้โดยการส่ง (จากที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนไว้ในบัญชีของคุณ) แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการตัดสินใจของคุณที่จะเลือกไม่ใช้สิทธิ์ 30 วัน ไปยัง legal@PokPong Mobile Security.com โดยมีหัวเรื่องว่า การไม่ใช้อนุญาโตตุลาการและการสละสิทธิ์ดำเนินคดีแบบกลุ่ม และชื่อ นามสกุลตามกฎหมายของคุณ และต้องส่งหนังสือแจ้งภายใน 30 วัน นับจากการใช้บริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯครั้งแรก มิฉะนั้นคุณจะมีผลผูกพันกับข้อพิพาทอนุญาโตตุลาการตามเงื่อนไขของข้อกำหนดอนุญาโตตุลาการที่บังคับใช้นี้ หากคุณเลือกไม่ใช้ข้อกำหนดอนุญาโตตุลาการเหล่านี้ ปกป้องแอพพลิเคชั่นฯจะไม่มีผลผูกพันด้วยเช่นกัน 

10.8. การเปลี่ยนแปลงในข้อตกลงนี้ หากคุณไม่ได้เลือกที่จะไม่ใช้อนุญาโตตุลาการและการสละสิทธิ์ในการดำเนินการแบบกลุ่ม และบริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯจะทำการเปลี่ยนแปลงในส่วนนี้ในอนาคต (นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการแจ้งเตือนของเรา) คุณสามารถปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ภายใน 30 วัน ของการเปลี่ยนแปลงโดยส่งหนังสือแจ้งให้เราทราบ (จากที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนไว้ในบัญชีของคุณ) ไปยัง legal@PokPong Mobile Security.com โดยมีหัวเรื่องว่า “การเลือกไม่ใช้การเปลี่ยนแปลงของอนุญาโตตุลาการและการสละสิทธิ์ดำเนินคดีแบบกลุ่ม” และชื่อ นามสกุลตามกฎหมายของคุณ หากคุณเลือกไม่ใช้การเปลี่ยนแปลงในส่วนนี้ นอกจากนี้ปกป้องแอพพลิเคชั่นฯจะจะไม่มีผลผูกพันกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นและทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะตัดสินข้อพิพาทใด ๆ ตามที่อนุญาโตตุลาการและการสละสิทธิ์ในการดำเนินการแบบกลุ่มจะมีผลบังคับใช้ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงที่ถูกปฏิเสธดังกล่าวจะถูกปฏิเสธ หากศาลหรืออนุญาโตตุลาการตัดสินว่าวรรคนี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้หรือเป็นโมฆะ จะทำให้วรรคนี้จะถูกตัดออกจากส่วนที่เหลือของข้อตกลงอนุญาโตตุลาการและการสละสิทธิ์การดำเนินการแบบกลุ่ม และศาลหรืออนุญาโตตุลาการจะใช้ข้อตกลงอนุญาโตตุลาการและการสละสิทธิ์การดำเนินการแบบกลุ่มที่มีอยู่หลังจากที่คุณเริ่มใช้บริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ 

10.9. ข้อกำหนดเพิ่มเติม ทั้งสองฝ่ายเข้าใจดีว่า หากไม่มีข้อกำหนดอนุญาโตตุลาการบังคับนี้ พวกเขาจะมีสิทธิ์ฟ้องในศาลและให้คณะลูกขุนพิจารณาคดีได้ และเข้าใจเพิ่มเติมว่าในบางกรณีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอนุญาโตตุลาการอาจสูงกว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี และสิทธิในการเปิดเผยอาจถูกจำกัดในอนุญาโตตุลาการมากกว่าในศาล อนุญาโตตุลาการและการสละสิทธิ์ในการดำเนินการแบบกลุ่มนี้จะยังคงมีผลต่อการยุติบัญชีของคุณ บริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯหรือข้อตกลงนี้ 

 1. บทบัญญัติทั่วไป

เงื่อนไขการบริการ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 (LO) 

11.1. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียและสหรัฐอเมริกาโดยไม่คำนึงถึงตัวเลือกหรือข้อขัดแย้งของกฎของกฎหมายดังกล่าว ข้อกำหนดของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศไม่มีผลบังคับใช้กับข้อตกลงนี้ พระราชบัญญัติว่าด้วยการทำธุรกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์จะไม่มีผลบังคับใช้กับข้อตกลงนี้ ไม่ว่าจะประกาศใช้เมื่อใดหรือที่ใดก็ตาม ยกเว้นการเรียกร้องที่ระบุไว้ในข้อ 11.6 (ข้อยกเว้น) ข้างต้น การเรียกร้องหรือข้อพิพาทใด ๆ ที่ไม่อยู่ภายใต้การอนุญาโตตุลาการจะต้องได้รับการแก้ไขโดยศาลของศาลรัฐบาลกลางหรือศาลของรัฐในซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย และคู่กรณีขอยื่นคำร้องต่อเขตอำนาจศาลดังกล่าวและสละสิทธิ์ในการป้องกันเขตอำนาจศาลและสถานที่อื่น ๆ ที่มีอยู่ 

11.2. ข้อตกลงทั้งหมด นโยบายการใช้งานและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่ยอมรับได้ของปกป้องแอพพลิเคชั่นฯเป็นส่วนหนึ่งและรวมอยู่ในข้อตกลงนี้ ข้อตกลงนี้ (รวมถึงนโยบายและแนวทางเหล่านั้น) เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและปกป้องแอพพลิเคชั่นฯที่เกี่ยวข้องกับบริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯหรือหัวข้ออื่น ๆ ที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงนี้ และถูกแทนที่การสื่อสารด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรอื่น ๆ รวมถึงข้อเสนอ การอภิปรายและการเป็นตัวแทนเกี่ยวกับบริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ 

11.3. การแก้ไข ปกป้องแอพพลิเคชั่นฯขอสงวนสิทธิ์เแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขข้อตกลงนี้เมื่อใดก็ได้ และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากเราแก้ไขข้อตกลงนี้เราจะทำการประกาศการแก้ไขบนเว็บไซต์ปกป้องแอพพลิเคชั่นฯและ/หรือแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการแก้ไข นอกจากนี้เราจะแจ้งวันที่อัปเดตล่าสุด” ที่ด้านบนของข้อตกลงนี้ โดยการเข้าถึงหรือใช้บริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯหลังจากที่เราได้การประกาศการแก้ไขบนบริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ หรือ หลังจากที่ได้มีการประกาศการเปลี่ยนแปลงใดถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากคุณไม่ยอมรับข้อตกลงที่แก้ไขแล้ว คุณควรยุติหรือหยุดการใช้บริการบริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ แม้ว่าจะกล่าวไว้ข้างต้นก็ตาม แต่การเปลี่ยนแปลงในข้อ 11 (อนุญาโตตุลาการและการสละสิทธิ์การดำเนินการแบบกลุ่ม) จะอยู่ภายใต้ข้อ11.8 (การเปลี่ยนแปลงในข้อนี้) 

11.4. การสละสิทธิ์ การที่ปกป้องแอพพลิเคชั่นฯไม่ปฎิบัติตามข้อตกลงในการใช้หรือบังคับใช้สิทธิ์หรือข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้จะไม่ถูกตีความว่าเป็นการสละสิทธิ์ใดๆ ในข้อกำหนด หากข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงถูกพบโดยศาลอนุญาโตตุลาการที่มีเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจตัดสินว่าไม่ถูกต้อง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายยอมรับว่าอนุญาโตตุลาการหรือศาลควรพยายามทำให้เกิดผลตามความตั้งใจของคู่สัญญาตามที่แสดงไว้ในข้อกำหนดนี้และข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อตกลงยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ 

11.5. การมอบหมาย ข้อตกลงนี้ (และสิทธิ์และการอนุญาตใดๆ ที่ได้รับในที่นี้) อาจไม่ได้รับมอบหมายจากคุณ และการมอบหมายใด ๆ จากคุณจะถือเป็นโมฆะ ปกป้องแอพพลิเคชั่นฯอาจมอบหมายหรือมอบอำนาจข้อตกลงนี้โดยไม่มีข้อจำกัด รวมถึงบริษัทในเครือหรือเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ การปรับโครงสร้างองค์กรหรือการขายทรัพย์สินทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดของทรัพย์สิน 

11.6. การแจ้ง การแจ้งใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร คุณตกลงที่จะรับการข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับข้อตกลงและการแจ้งทั้งหมดที่เราจัดให้แก่บริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ (“การสื่อสาร”) ทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงทางอีเมล ข้อความ การแจ้งเตือนในแอพพลิเคชั่น หรือโดยการประกาศบนเว็บไซต์ปกป้องแอพพลิเคชั่นฯหรือส่วนอื่น ๆ ของบริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ คุณยอมรับว่าการสื่อสารทั้งหมดที่เราแจ้งคุณทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายใด ๆ ที่การสื่อสารดังกล่าวต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร คุณยอมรับว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อการไม่ได้รับแจ้งเตือนของคุณ หากคุณไม่สามารถรักษาข้อมูลบัญชีของคุณให้ถูกต้องและครบถ้วน เราจะถือว่าคุณได้รับการแจ้งเตือนจากเราในวันที่เราทำเรื่องประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลง เว้นแต่ข้อตกลงนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวหรือแนวทางที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้คุณติดต่อเราด้วยวิธีการอื่น โดยที่คุณต้องส่งเอกสารไปตามที่อยู่ต่อไปนี้ General Counsel – 1 Front St # 3100, San Francisco, CA 94111 พร้อมสำเนาทางอีเมลไปที่ legal@PokPong Mobile Security.com โดยมีหัวเรื่องว่า เรียน GENERAL COUNSEL การเรียกร้องของคุณจะถือว่าสำเร็จเมื่อเราได้รับเอกสารของคุณ 

11.7. คำขอของรัฐบาล ปกป้องแอพพลิเคชั่นฯขอสงวนสิทธิ์ในการร่วมมือกับหน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมายหรือการสอบถามของรัฐบาลที่คล้ายคลึงกันตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา 

11.8. การใช้งานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา บริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯเป็นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เชิงพาณิชย์ หากคุณเป็นหน่วยงานบริการ กระทรวงหรือหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา การใช้ การทำซ้ำ การเผยแพร่ การดัดแปลงการ เปิดเผยหรือการโอนของบริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องใด ๆ รวมถึงข้อมูลทางเทคนิคและคู่มือ ถูกจำกัดโดยเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ตามกฎข้อบังคับ 12.212 การได้มาของรัฐบาลกลางเพื่อวัตถุประสงค์ทางพลเรือนและกฎข้อบังคับ 227.7202 การป้องกันการได้มาของรัฐบาลกลางภาคผนวกเพื่อวัตถุประสงค์ทางทหาร บริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯได้รับการพัฒนาเต็มรูปแบบด้วยค่าใช้จ่ายส่วนตัว ห้ามใช้งานในด้านอื่น ๆ ทั้งสิ้น 

11.9. ข้อจำกัดในการส่งออก บริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯอยู่ภายใต้ข้อจำกัดการส่งออกโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและข้อจำกัดการนำเข้าโดยรัฐบาลต่างประเทศและคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับการส่งออกและนำเข้าที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการเข้าถึงหรือการใช้ บริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ คุณจะต้องไม่ (และไม่อนุญาตให้บุคคลที่สาม) นำออกหรือส่งออกจากสหรัฐอเมริกาหรืออนุญาตให้ส่งออกหรือการส่งของกลับส่วนใด ๆ ของบริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯหรือสินค้าโดยตรงใด ๆ 

(ก) เข้า (หรือไปยังพลเมืองหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ใน) ประเทศที่ถูกห้ามค้าขายหรือสนับสนุนการก่อการร้าย 

(ข) ถึงใครก็ตามที่อยู่ในตารางคำสั่งปฏิเสธของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯหรือบัญชีประเทศห้ามส่งออกที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ 

(ค) ไปยังประเทศใด ๆ ที่การส่งออกหรือการส่งของกลับนั้นถูกจำกัดหรือห้าม หรือตามที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาหรือหน่วยงานใด ๆ ของหน่วยงานดังกล่าวต้องการใบอนุญาตการส่งออกหรือการอนุมัติจากรัฐบาลอื่น ๆ ในขณะที่ส่งออกหรือส่งของกลับโดยไม่ได้รับใบอนุญาตหรือการอนุมัติก่อน หรือ 

(ง) มิฉะนั้นในการละเมิดข้อจำกัดในการส่งออกหรือนำเข้า กฎหมายหรือข้อบังคับของข้อกำหนดในการให้บริการ 2018-07-20 (LO) สหรัฐอเมริกาหรือรัฐบาลหน่วยงานหรือหน่วยงานต่างประเทศใด ๆ 

คุณรับรองและรับประกันว่า (i) คุณไม่ได้อยู่ในภายใต้การควบคุมของหรือเป็นพลเมืองหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศต้องห้ามดังกล่าวหรือในรายชื่อต้องห้ามดังกล่าวและ (ii) เนื้อหาของผู้ใช้หรือข้อมูลผู้ใช้ไม่ได้รับการควบคุมภายใต้กฎระเบียบการขนส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา บริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯไม่สามารถใช้ในการออกแบบหรือพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ สารเคมี อาวุธชีวภาพหรือเทคโนโลยีขีปนาวุธโดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา 

11.10. สิทธิ์ของบุคคลที่สาม ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงระหว่างคุณและปกป้องแอพพลิเคชั่นฯเท่านั้น ไม่ใช่ข้อตกลงกับตัวแทนจำหน่ายใด ๆ ของเราและตัวแทนจำหน่ายของเราไม่รับผิดชอบต่อบริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯหรือเนื้อหาดังกล่าว อย่างไรก็ตามคุณทราบและยอมรับว่า หน่วยงานปกป้องแอพพลิเคชั่นฯเป็นผู้รับผลประโยชน์จากข้อตกลงและมีสิทธิ์บังคับใช้ข้อตกลงโดยตรงกับคุณ ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในข้อนี้ว่า ไม่มีผู้รับผลประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สามจากข้อตกลงนี้ 

11.11. การเป็นโมฆะ หากข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้ ผิดกฎหมาย ไม่ถูกต้อง  หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ดังนั้นข้อกำหนดจะต้องดำเนินการและบังคับใช้ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตและข้อกำหนดที่เหลือของข้อตกลงนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ 

11.12 อื่นๆ ตามที่ใช้ในที่นี้ “รวมถึง” หมายความว่า “รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง” และตัวอย่างนี้มีไว้เพื่อการชี้แจงเท่านั้นและไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะจำกัดใด ๆ ยกเว้นในกรณีที่ข้อตกลงนี้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งว่าการเยียวยาแก้ไขเป็นเอกสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว การเยียวยาทั้งหมดภายใต้ข้อตกลงนี้ รวมถึงการยุติหรือการระงับเป็นการเพิ่มเติมและไม่จำกัดสิทธิหรือสิทธิในการเยียวยาแก้ไขที่อาจมีให้สำหรับคู่สัญญา นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้อัพเดทล่าสุดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เอกสารนี้เป็นนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของเรา และเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในการให้บริการของเรา (สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ www.PokPong Mobile Security.com/legal/ Terms) และใช้กับบริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯทั้งหมด (ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการของเรา) โดยยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการของเราหรือใช้หรือเข้าถึงบริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯใด ๆ คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามนโยบายนี้ ในการใช้บริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ คุณตกลงที่จะไม่ 

 1. โพสต์ ใช้หรือส่งข้อความที่ไม่เหมาะสม หมิ่นประมาท ใส่ร้าย ข้อความที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด ประทุษวาจาหรือคำพูดแสดงความเกลียดชังและขมขู่ หรือข้อความที่ยุยงหรือคุกคามที่ก่อให้เกิดความรุนแรง
 2. โพสต์ ใช้หรือส่งเนื้อหาใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย ล่วงละเมิด ข่มขู่ หมิ่นประมาท ลามกอนาจารหรืออื่น ๆ ที่ไม่เหมาะสม
 3. ก่อกวน รบกวน ข่มขู่หรือคุกคามผู้ใช้บริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯหรือพนักงานคนอื่น ๆ ผู้ทำสัญญาหรือตัวแทนของปกป้องแอพพลิเคชั่นฯหรือผู้ให้บริการ
 4. ส่งสแปมอีเมล จดหมายลูกโซ่หรืออีเมลอื่น ๆ ที่ไม่พึงประสงค์
 5. แอบอ้างเป็นบุคคลอื่น บิดเบือนความสัมพันธ์ของคุณกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่น มีส่วนร่วมในการฉ้อโกงหรือซ่อนหรือพยายามปิดบังตัวตนของคุณ
 6. เข้าถึงส่วนใด ๆ ของบริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง
 7. เข้าถึงส่วนใด ๆ ของบริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯหรือเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ในนั้นผ่านเทคโนโลยีหรือวิธีการอื่น ๆ นอกเหนือจากการบริการที่ปกป้องแอพพลิเคชั่นฯให้บริการคุณ
 8. เข้าถึงส่วนใด ๆ ของบริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯหรือเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ในนั้นผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น “scraping tools” “robots” “spiders” “offline readers” หรือระบบและอุปกรณ์ใด ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการสอดส่อง หรือเจาะเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ของปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ
 1. ใช้บริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯในลักษณะที่ขัดขวางหรือรบกวนการปฏิบัติหน้าที่ ความปลอดภัย ความสมบูรณ์หรือการทำงานของบริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ
 2. อัปโหลดหรือส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไวรัส เวิร์ม รหัสที่เป็นอันตราย มัลแวร์ หรือตัวแทนซอฟต์แวร์อื่นๆ
 3. ถอดรหัสหรือถอดรหัสการส่งสัญญาณจากบริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ หลีกเลี่ยงหรือปิดใช้งาน (หรือพยายามหลีกเลี่ยงหรือปิดใช้งาน) การเข้าถึง การรับรองความถูกต้อง ข้อจำกัดในเลียนแบบ หรือคุณสมบัติอื่น ๆ ของบริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ และพยายามเข้าถึงหรือใช้บริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯผ่านวิธีการอื่นนอกเหนือจากที่เราให้บริการแก่คุณ หรือพยายามละเมิดความปลอดภัยของบริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ หรืออื่น ๆ (รวมถึงบัญชีของผู้ใช้รายอื่น)
 4. พยายามเข้าถึงและทดลองหรือทดสอบส่วนที่ไม่สมบูรณ์ส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ
 5. พยายามแก้ไขหรือใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการเข้าถึงถึงบัญชี เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ระบบ อุปกรณ์หรือข้อมูลของผู้ใช้รายอื่น
 6. รวบรวมหรือเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ (รวมถึงชื่อบัญชี) จากผู้ใช้รายอื่น ตามเงื่อนไขการบริการ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2561 (LO)
 7. ใช้บริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯใด ๆ ในการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาและความเป็นส่วนตัวในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง
 1. โพสต์ ใช้หรือส่งเนื้อหา ข้อมูลใด ๆ ที่ละเมิดกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหรือสิทธิ์ของบุคคลที่สาม (รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิ์ในการเผยแพร่) และ / หรือ
 1. พยายาม สนับสนุน หรือช่วยเหลือในการละเมิดสิ่งที่กล่าวมา โดยไม่จำกัดการการแก้ไขเยียวยาอื่น ๆ ที่มีอยู่ ปกป้องแอพพลิเคชั่นฯอาจระงับหรือยุติการเข้าถึงบริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯแต่เพียงผู้เดียว สำหรับการละเมิดนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้นี้ (ตามที่กำหนดโดยปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ) เพื่อป้องกันอันตรายต่อบุคคลอื่น หรือเพื่อรักษาความปลอดภัย การใช้งาน หรือความสมบูรณ์ของเรา ปกป้องแอพพลิเคชั่นฯเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและคาดหวังว่าผู้ใช้จะทำเช่นเดียวกัน หากคุณเชื่อว่างานของคุณถูกคัดลอกในลักษณะที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของคุณถูกละเมิดลิขสิทธิ์อื่น ๆ โปรดแจ้งตัวแทนลิขสิทธิ์ของปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ โดยมีข้อมูลดังต่อไปนี้

(1) ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หรือลายเซ็นจริงของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผลประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่ถูกกล่าวหาว่าถูกละเมิด 

(2) ระบุหรือกล่าวถึงเฉพาะงานที่มีลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่คุณอ้างว่าถูกละเมิด; 

(3) ระบุเนื้อหาที่ถูกกล่าวหาว่า ละเมิดลิขสิทธิ์ในบริการปกป้องแอพพลิเคชั่นฯ (โปรดระบุรายละเอียดให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้และระบุ URL ที่เกี่ยวข้อง) 

(4) ข้อมูลติดต่อของฝ่ายที่ร้องเรียน รวมถึงชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมล 

(5) คำชี้แจงของคุณว่าคุณมีความเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่า มีการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือกฎหมาย และ 

(6) คำชี้แจงของคุณว่า ข้อมูลข้างต้นในคำร้องเรียนของคุณเป็นความจริง ถูกต้องตามที่แจ้งไว้ในประกาศ และอยู่ภายใต้บทลงโทษของการให้การเท็จว่า คุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาหรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา 

CONTACT